Cách chuyển đổi Figma sang mã HTML/CSS với Thiết kế Phản hồi?

Sử dụng AI để chuyển đổi/xuất thiết kế của bạn thành mã. Chuyển đổi mô hình của bạn thành mã HTML và CSS thân thiện với nhà phát triển và hoàn toàn phản hồi, hoặc trực tiếp sang React/Vue

Trưng bày

Vui lòng truy cập Kết quả và Mã đã xuất của chúng tôi để hiểu pxCode có khả năng gì
Figma Official Design
Community Design
Example of Using Component / UI Library
Simple Component

Mã sạch và HTML có cấu trúc tốt

In the process of converting Figma to Code, engineers are primarily concerned with several aspects: whether the HTML structure meets their expectations, whether the code is clear and easy to maintain, and whether the HTML can support both desktop and mobile versions to achieve responsive design. The realization of these key elements depends on whether the editing tool provides powerful functionalities that allow editors to create the structure and code they desire. pxCode is a software tool designed to meet these needs of front-end engineers.

Hỗ trợ Thiết kế Phản hồi Toàn diện

Bằng cách nhập Figma vào pxCode, người dùng có thể tái tạo cấu trúc HTML lý tưởng dựa trên thiết kế hình ảnh gốc trong pxCode. Tính năng WYSIWYG (What You See Is What You Get) của pxCode cho phép người dùng dễ dàng điều chỉnh thông qua các truy vấn phương tiện để đạt được thiết kế phản hồi hoàn chỉnh, do đó chuyển đổi mượt mà thiết kế từ phiên bản máy tính để bàn sang phiên bản di động. Cuối cùng, pxCode có khả năng xuất ra mã sạch và dễ bảo trì, hoàn toàn được cấu trúc bởi người dùng. Tùy thuộc vào yêu cầu, người dùng có thể xuất thiết kế sang các định dạng mã khác nhau như HTML, React hoặc Vue, với chất lượng tương đương với mã viết tay.

Làm thế nào để chuyển đổi thiết kế Figma của bạn thành mã HTML?

Để chuyển đổi công việc của bạn từ Figma, bạn trước tiên cần cài đặt Plugin pxCode Figma. Một khi bạn đã cài đặt plugin, bạn sẵn sàng chuyển đổi bất kỳ thiết kế Figma nào sang HTML bằng cách làm theo 4 bước đơn giản.

Bước 1

Chạy Plugin pxCode Figma

Khởi chạy plugin xuất Figma bằng cách làm theo các bước sau: Chuột phải > Plugins > Figma sang HTML với pxCode
Nhận Plugin Figma

Run the pxCode Figma Plugin
Bước 2

Chọn Lớp của bạn để Chuyển đổi

Chọn lớp để chuyển đổi. Nhấn nút "Chuyển đổi sang Mã" trong Plugin Figma

Select your Layer to Convert
Bước 3

Chỉnh sửa Cấu trúc và Hành vi Phản hồi

Trên bảng chỉnh sửa, bạn có thể sử dụng AI và công cụ trực quan để viết chương trình. Bạn có thể chỉnh sửa cấu trúc theo nhu cầu và sử dụng Media Queries để thiết kế và chỉnh sửa cho các trang web phản hồi.

Editing Structure and Responsive Behavior
Bước 4

Xuất Mã để Tích hợp

Sau khi hoàn thành việc chỉnh sửa, bạn có thể chọn [Xuất Mã] để nhận HTML/React/Vue
Export Code to Integrate
Bắt đầu với pxCode ngay hôm nay

Chuyển đổi thiết kế của bạn thành trang web trong vài phút